Νέα & Εξελίξεις απο το χώρο των τροφίμων

Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στον τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών:

Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης
Τα τρόφιµα είναι δυνατόν να συνδέονται µε κινδύνους, βιολογικούς χηµικούς ή φυσικούς, οι οποίοι αφορούν τα εγγενή τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο επεξεργασίας και τον τρόπο χρήσης τους.. 

Νέος Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων
Ο παρών «Οδηγός Ορθής Πρακτικής» είναι ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στους υπευθύνους των επιχειρήσεων παραγωγής ζαχαροπλαστικής ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας που
πρέπει να τηρεί µια µικρή επιχείρηση για να.


Εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας για το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου νωπών οπωροκηπευτικών
Η με Α.Π. 2533/63997/29.5.2013 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1380/Β/06-06-2013 ) των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων..

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων
Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα εμπορικά καταστήματα και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά ως ακολούθως..


Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά στο εμπόριο

Υπ. Υγείας Εγκύκλιος Γ1(δ) / Γ.Π. οικ88061: Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά στο εμπόριο..

Διευκρινίσεις για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Παροχή διευκρινίσεων, ώς προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει...

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας
Η ευρωπαϊκή επιτροπή έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώντας τα ακόλουθα...

Ανάρτηση προτυποποιημένου σήματος Διευκόλυνσης Πρόσβασης και Παραμονής σκύλων βοηθείας – οδηγών τυφλών σε χώρους που εμπίπτουν στην Υγειον. Διάταξη Υ1γ /Γ.Π. οικ. 96967
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του εν λόγω σήματος και συναινεί στην αξιοποίησή του, με σκοπό..

Υπ.Αποφ. 4148/99295 Όροι και διαδικασίες μεταποίησης αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών
Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών...

Απόφ. του Ανωτ. Χημ.Συμβ. (ΑΧΣ) με αριθ. 106/2016 / Ενημ. ΚΤΠ-Γιαούρτι
Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ Αριθμός ΦΕΚ: Β' 2457 ( σελ. 26663-26664 ) ],[ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης ( ΑΔΑ ): ΩΗΧ6Η-Φ0Κ] η απόφαση 106/2016 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ( ΑΧΣ ) "Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ( ΚΤΠ ) ( ΦΕΚ 788/Β'/31.12.87 ), όπως ισχύει...

Προϋποθέσεις σφαγής και διάθεσης κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Οι υποχρεώσεις των χώρων σφαγής όπου βρίσκονται εντός αγροκτήματος εκτροφής και η εφαρμογή συστήματος HACCP... 

Αρ. πρωτ.: 72561/ 8.7.2016 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι Δήμοι και περιφέρειες, είναι αρμόδιες μεταξύ των άλλων, εκτός από την χορήγηση, και για την ανανέωση των σχετικών αδειών. Με την υπ’ αρ. 69341 / 30.6.2016 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ Β’ 1986/30-06-2016 ) δόθηκε..

Εγκύκλιος Γ1(δ)- Γ.Π.οικ.34572 Ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων εμφιάλωσης νερού
Με στόχο την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών και ειδικότερα στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εμφιαλωτηρίων επιτραπέζιων και φυσικών μεταλλικών νερών, η Υπηρεσία μας υπενθυμίζει, στις αρμόδιες για την εφαρμογή και τήρηση των υγειονομικών διατάξεων Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα ακόλουθα...

Ν.4389 /2016(ΦΕΚ Α 94/27-5-2016)Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων
Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα γραφεία και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και...

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΠ/Β 0007612/0630 ΕΞ 2016/9.5.2016 Παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τα έτη 2016-2017, κατόπιν της έκδοσης του ν. 4384/23-4-2016 (78 Α)
Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/2016 ( ΦΕΚ 78 Α ), ορίσθηκε ότι: «Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159 / 586Β ΕΞ2015 / 7-4-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης...


 Νόμος 4366/15-02-2016 Άρθρο 19: Συστέγαση οινοποιείων με έτερες εγκαταστάσεις.

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396 / 1976 ( Α’ 198 ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4337/ 2015 ( Α’ 129 ), αντικαθίσταται ως εξής...

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού
Απόφαση 14980 Φ.700.5 ( ΦΕΚ 529/τ. Β'/03-04-2015 )...

Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα


Απαιτήσεις εγκαταστάσεων οινοτουριστικών επιχειρήσεων & "Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου"
ΚΥΑ 1746/2015 ( ΦΕΚ 135/τ. Β’/22-01-2015 )
Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 ( ΦΕΚ 155/30−07−2014 ) των...


Κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές ότι από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 εφαρμόζεται ο Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές...

Νόμος 4315/2014: Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις
Νόμος 4315/2014 ( ΦΕΚ 269/τ.Α'/24-12-2014 )...

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
Απόφαση Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/τ.Β’/31-07-2014) “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )”.

Χαρακτηρισμός Τροφίμων
Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 ( ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012 ) ισχύουν τα ακόλουθα...

Κανόνες Υγιεινής στα Σχολικά Κυλικεία & Επιτρεπόμενα Προϊόντα
Υπουργείο Υγείας: "Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"

Νέα ΚΥΑ για ζυγιστικές – ισοζύγια
Δημοσιεύτηκε στις 3/2 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα ζητήματα της εφαρμογής του μέτρου των ζυγιστικών μηχανών στα κρεοπωλεία, της τήρησης των ισοζυγίων κρέατος, καθώς και της αναγραφής της προέλευσης – καταγωγής του κρέατος...