Προσωπικό Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος :


Παρακίνηση - Αξιοποίηση Συνεργατών
Ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός επιβάλλει την καταβολή κάθε προσπάθειας για αποδοτικότερη αξιοποίηση όλων των πόρων της επιχείρησης και κυρίως των ανθρώπινων...

Εκπαίδευση Προσωπικού
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να  εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα ότι...


Πιστοποιητικό Υγείας - Ατομική Υγιεινή
Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή  να εργαστούν σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας  σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον...

Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων
Η υγεία των άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχονται στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας και χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους χειριστές είναι ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει...


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2016 (ΦΕΚ Β’ 1287/05-05-2016)
Σκοπός, φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων, χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων, περιεχόμενο προγραμμάτων - Ομάδες εκπαιδευομένων, προσόντα εκπαιδευτών, περιεχόμενο αιτήσεων − Διαδικασία έγκρισης − Λοιπές προϋποθέσεις, έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων − Κυρώσεις, καταχώριση εργοδότη ως ΤΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, έναρξη ισχύος...

Ενδυμασία, εμφάνιση κ.ά.
Οι απασχολούμενοι στα καταστήματα και στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών...

Υποχρεώσεις των εργοδοτών & των εργαζομένων
Ο εργοδότης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην επιχείρηση του. Η ευθύνη του εργοδότη παραμένει ακόμα και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως...

Υγεία & ασφάλεια εργασίας : Υποχρεώσεις εργοδοτών & εργαζομένων
Σύμφωνα με το Νόμο 3850/10 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α./2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»...