23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161 Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών ..3

 
ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 19 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για τον κα-
θορισμό υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας), των μέτρων υγειονομικού ελέγχου και αποστέλλει οδηγίες στις Διευθύνσεις ή Τμήματα υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.Κατά τους υγειονομικούς ελέγχους λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας, ειδικότερη νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις πριν ή κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκειμένου να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης και να συμμορφώνονται με αυτές.
Η απόφαση για τη διενέργεια του ελέγχου θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση κινδύνου όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 έτσι ώστε οι έλεγχοι να επικεντρώνονται πρωτίστως σε επιχειρή-
σεις υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία σε επιχειρήσεις μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Στην περίπτωση ύπαρξης καταγγελιών, η Υγειονομική Υπηρεσία διαχειρίζεται τις καταγγελίες σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, όπου υπάρχει, και στην περίπτωση που ελλείπει ή μέχρι την κατάρτισή του, θα τις διαχειρίζεται κατά περίπτωση αξιολογώντας ανά-
λογα το περιεχόμενο τους, την επίπτωση στην δημόσια υγεία, την ύπαρξη προηγούμενων καταγγελιών κ.λπ.

Για ενδεχόμενες αποκλίσεις προτείνονται βελτιώσεις και καθορίζεται προθεσμία επανελέγχου. Στις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσης.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός των τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης.

Οι παραβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία καθώς και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη παράβαση, συνεπάγεται επιβολή των κυρώσεων και ακολουθεί ή σύνταξη
έκθεσης ελέγχου, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον νόμο Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 της παρούσης και στον επιχειρηματία.

Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ. (κομμωτήρια, γυμναστήρια, κ.λπ.)
 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως
είναι τα κουρεία - κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι, κ.λπ. ορίζονται στο άρθρο 2 και πρέπει να τηρούν τους γενικούς όρους του άρθρου 5 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις
αντίστοιχα όπως κάθε φορά ισχύουν.


Άρθρο 16
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσης.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εισηγούνται στην αρμόδια αρχή γνωστοποίησης την κύρωση για την εκάστοτε παράβαση.

Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς παραβάσεις ποινικές κυρώσεις, άρθρο 34 παρ. 5 του
ν. 4442/16(ΦΕΚ 230 τ.Α΄).

Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον α.ν.  2520/1940 (ΦΕΚ 273 τ.Α΄) και το άρθρο 43 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ2 28/τ.Α΄/2-11- 2011) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/2014).

Για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 και το άρθρο 37 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄) όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν θίγονται από την παρούσα.


Άρθρο 17
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους,
πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.

2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση  21776 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2161/23.06.2017  προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει
τους τρεις (3) μήνες.

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ανωτέρω επιχειρήσεων εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιαδήποτε στοιχείο της επιχείρησή τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις
διατάξεις της παρούσας κατάταξης.


Άρθρο 18

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:
1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012)
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3007
τ. Β΄/2012).
2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.
Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ