Νέα:

              www.estiasi-anapsixi.gr

Κυλικείο (για καθιστούς πελάτες) :


Ορισμοί Νέας Υγειονομικής Διάταξης
Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012) ισχύουν...


Γενικοί Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται...


Αρχεία Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με...


Χαρακτηρισμός Τροφίμων
Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των αποτελεσμάτων του επισήμου ελέγχου...


Κυρώσεις – Πρόστιμα
Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις...


Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος…
Δικαιολογητικά – Σχεδιαγράμματα…
Προέλεγχος καταστήματος ή εργαστηρίου υγειονομικού ενδιαφέροντος…


Γενικοί Όροι Ίδρυσης & Λειτουργίας
Οίκημα, Εμβαδόν, Ύψος, Τοίχοι, Οροφή, Δάπεδο, Αερισμός, Φωτισμός, Ύδρευση,
Αποχέτευση, Αποχωρητήρια, Χώρος πλύσης σκευών, Απαγωγή καπνών, Αερίων καύσεως,
Ψυγεία, Μηχανήματα, Όργανα, Συσκευές, Σκεύη, Ιματιοφυλάκια,  Αποδυτήρια, Έπιπλα,
Καθαριότητα, Απορρίμματα, Κατοικίδια ζώα, Εντομοκτονία, Μυοκτονία…


Χώροι & Λοιπές Προδιαγραφές
Αίθουσα πωλήσεων…
Παρασκευαστήριο…
Όλοι οι χώροι των καταστημάτων…
Πωλητές τροφίμων…


Προσφερόμενα Προϊόντα
Προσφέρονται καφές ελληνικός ή άλλου είδους καφές και ροφήματα γενικά, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, ορισμένα είδη γλυκισμάτων, όπως γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού, κωκ, εκλαίρ...
Επιπλέον, σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 7/2009 ισχύουν τα ακόλουθα για τα βάρη μερίδων φαγητών και φρούτων...


Αστυνομικές Διατάξεις
Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής…
Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις…
Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα…


Λοιπή Νομοθεσία
Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος…
ISO 22000, ISO 9001: Τα διεθνή πρότυπα για σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και ποτών…