Νέα:

              www.estiasi-anapsixi.gr

Φορολογικά - Εργασιακά Θέματα :"ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ":


Κατάσχονται  τραπεζικοί λογαριασμοί για χρέη στα ταμεία


Νέα διαδικασία επιβολής προστίμων και αναπροσαρμογή των ποσών
Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων...

Δημοτικά τέλη Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 Προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ...

Καθορισμός των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα
 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα
 Το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016 (Α’ 240) ορίζει τα εξής...

Νόμος 4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
 Θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο...

Oι μισθοί σε επισιτιστικά καταστήματα
 Διαιτητικές Αποφάσεις (Πενταμελούς 7/2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των...

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
 Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και...

Υπόχρεοι εγγραφής στο sepenet
 Σε συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση 34331/Δ9.8920/26-07-2016 (ΦΕΚ Β 2458/10-08-2016), υποχρεούνται όλοι οι εργοδότες να...
 
Διαδικασίες εφαρμογής της 48ωρης αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων
 Το μέτρο της άμεσης αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες εφαρμόζεται με πράξη των...

ΠΟΛ.1061/2016 Αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 24% και κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών
 Διαβάστε περισσότερα...

Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27-5-2016) Υποκεφάλαιο Δ΄ Τροποποιήσεις Διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Διατάξεις Τελών και Έμμεσων Φόρων
  Διαβάστε περισσότερα...[/size

Νέοι Συντελεστές ΦΠΑ
  Διαβάστε τους νέους συντελεστές ΦΠΑ...

Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του
 Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν...

Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια
 Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστότοπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από μη κατόχους άδειας. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια καθώς και η συμμετοχή των παικτών σε αυτά, αποτελούν ποινικά αδικήματα...

"ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ":

Τροπολογία του ΟΑΕΔ για άνεργους
 Αλλάζουν τα δεδομένα για τους άνεργους...

Υποχρεώσεις των εργοδοτών & των εργαζομένων
 Ο εργοδότης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην επιχείρησή του. Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός...

Υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων
 Σύμφωνα με το Νόμο 3850/10 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α./2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ισχύουν τα ακόλουθα...

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2016 (ΦΕΚ Β’ 1287/05-05-2016)
 Σκοπός, φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων, χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων, περιεχόμενο προγραμμάτων και ομάδες εκπαιδευομένων, προσόντα εκπαιδευτών, περιεχόμενο αιτήσεων − διαδικασία έγκρισης − λοιπές προϋποθέσεις, έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - κυρώσεις, καταχώριση εργοδότη ως ΤΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, έναρξη ισχύος...

Υγεία & ασφάλεια εργασίας: υποχρεώσεις εργοδοτών & εργαζομένων
 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων...

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας...

Αρτοποιεία & Ζαχαροπλαστεία
 Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που πηγάζουν από τις δραστηριότητας του κλάδου, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς μεγάλες ομάδες: η 1η περιλαμβάνει τους Κινδύνους για την Ασφάλεια, η 2η τους Κινδύνους για την Υγεία κα η 3η τους Εργονομικούς Κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια...